Historia Zakładu
Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ZISWD) został utworzony 3 grudnia 2008 r. w wyniku zmian organizacyjnych przeprowadzonych na Wydziale Informatyki i Zarządzania, a w szczególności w rezultacie powołania z dniem 1 września 2008 r. Instytutu Informatyki na bazie Instytutu Informatyki Stosowanej i Instytutu Informatyki Technicznej.
Bieżąca i planowana działalność ZISWD odwołuje się do tradycji i dorobku dwóch zakładów: Zakładu Systemów Sterowania (ZSS) oraz Zakładu Modelowania i Identyfikacji (ZMiI).
Początki ZSS, którego twórcą i wieloletnim kierownikiem aż do marca r. 2006 był prof. Zdzisław Bubnicki – sięgają początków lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przy często zmieniającym się składzie osobowym, ale stałym kierownictwie ZSS działał w różnych strukturach organizacyjnych, począwszy od Instytutu Cybernetyki Technicznej, a następnie Instytutu Sterowania i Techniki Systemów, prowadzących działalność jako instytuty międzywydziałowe na Wydziale Elektroniki oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania od samego początku jego istnienia. Następnie, po uporządkowaniu struktury organizacyjnej Uczelni w r. 1998, Instytut Sterowania i Techniki Systemów, w ramach którego nadal działał ZSS, organizacyjnie był już tylko związany z Wydziałem Informatyki i Zarządzania, a w r. 2004 zmienił nazwę na Instytut Informatyki Technicznej i działał do 31 sierpnia 2008 r. W latach 2006-2008 kierownikiem ZSS był prof. Jerzy Józefczyk.
Aktywność badawcza pracowników ZSS w określonym długim okresie działania Zakładu charakteryzowała się dużą różnorodnością, nie była monotematyczna, ale koncentrowała się wokół szeroko pojętych teoretycznych i praktycznych zagadnień podejmowania decyzji i sterowania, m.in.: modelowania i identyfikacji, rozpoznawania, podejmowania decyzji w kompleksach operacji, wybranych zagadnień sterowania w zastosowaniu do sterowania systemami produkcyjnymi i komputerowymi, baz danych, sztucznej inteligencji i podstaw systemów ekspertowych, systemów z niepewną reprezentacją wiedzy.
Pracownicy ZSS prowadzili zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na Wydziałach Informatyki i Zarządzania oraz Elektroniki, ale także krótko na specjalności realizowanej na Wydziale Elektrycznym i pojedyncze przedmioty na innych wydziałach.
Wielu pracowników, którzy przez różny okres czasu byli związani z ZSS, uzyskało tytuł profesora i pracuje w różnych jednostkach organizacyjnych Uczelni lub, po zakończeniu pracy w PWr, zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w jednostkach gospodarczych.
W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z ZSS wyłonił się ZMiI, który działał do powstania ZISWD pod kierownictwem prof. Jerzego Świątka i prowadził działalność badawczą oraz dydaktyczną w zakresie modelowania i identyfikacji, rozpoznawania oraz wykorzystania metod sztucznej inteligencji, zwłaszcza sztucznych sieci neuronowych w różnych zastosowaniach, głównie w systemach biomedycznych.

Działalność bieżąca
Pracownicy ZISWD twórczo kontynuują i rozwijają działalność naukową, badawczą, dydaktyczną oraz organizacyjną obu wymienionych zakładów w kierunku rozwoju inteligentnych systemów modelowania oraz wspomagania decyzji. Ważnym elementem wspomnianej i realizowanej kontynuacji, który znajduje odzwierciedlenie w pracach aktualnie prowadzonych oraz tych planowanych do wykonania, są: pomnażanie bogatego dorobku publikacyjnego, referowanie prac na najważniejszych konferencjach krajowych i międzynarodowych, prowadzenie i realizacja projektów badawczych, współpraca międzynarodowa.
Podstawowe problemy badawcze to:
– modelowanie i identyfikacja obiektów podejmowania decyzji, rozpoznawania i sterowania, w tym obiektów złożonych o różnej strukturze i z wykorzystaniem różnie formułowanej reprezentacji wiedzy,
– podejmowanie decyzji w kompleksach operacji z uwzględnieniem transportu i ruchu,
– podejmowanie decyzji i sterowanie systemów złożonych o różnej strukturze oraz z różnie definiowanymi złożonymi wskaźnikami oceny jakości działania, w szczególności – systemów niepewnych,
– podstawy projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji (w tym systemów ekspertowych).
W pracach naukowych są wykorzystywane różne metody badawcze: począwszy od klasycznych metod modelowania oraz optymalizacji systemów złożonych, poprzez podstawowe metody i techniki informacyjne, w szczególności metody sztucznej inteligencji oraz metaheurystyki, (m.in. sztuczne sieci neuronowe oraz algorytmy ewolucyjne) do wybranych metod opisu niepewności (m.in. relacyjna reprezentacja wiedzy, niepewność przedziałowa, rozkłady prawdopodobieństwa, zbiory rozmyte, zmienne niepewne).
Główne obszary zastosowań prowadzonych prac to: systemy i sieci komputerowe, złożone systemy wytwarzania oraz systemy biomedyczne.
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka oraz na nowo uruchamianym kierunku Inżynieria systemów – z zakresu związanego z rozwijaną tematyką badawczą.